JM Doctor - шаблон joomla Авто

Radna organizacija "Komus" osnovana je 16.06.1987. godine Rješenjem broj U/I-258/87. U toku postojanja, Preduzeće je pretrpilo više statusnih promjena. Odlukom Skupštine opštine Bosanski Novi od 28.12.1989. godine odlučeno je  da se postojeća RO "Komus" osnuje kao javno preduzeće. Na osnovu Rješenja broj U/I-230/99 od 26.02.1999. godine došlo je do sljedeće promjene oblika preduzeća u ODKJP, u skladu sa Zakonom o državnim preduzećima ( Sl. glasnik RS, br. 3/95 ).

Dana 13.02.2001. godine provedena je statusna promjena preduzeća na osnovu Rješenja broj U/I-19/07, izdvajanjem dijela akcijskog kapitala i smanjenjem osnovnog kapitala. Osnovana su dva preduzeća ODKJP "Vodovod i kanalizacija" i ODKJP "Komus". ODKJP "Komus" je uvršten u poseban program privatizacije kao preduzeće od opšteg interesa, te je 2002. godine na osnovu obavještenja Direkcije za privatizaciju preduzeća određena struktura kapitala kako slijedi:

- 65 %  Opština Novi Grad

- 5% Fond za restituciju a.d. Banja Luka

- 10%  PREF a.d. Banja Luka

- 20% Akcionarski kapital

U skladu s tim, provedena je promjena oblika preduzeća u akcionarsko društvo registracijom kod Osnovnog suda Banja Luka na osnovu Rješenja broj U/I-3489/05,  tako da od 28.09.2005. godine ono posluje pod nazivom KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUS" a.d. Novi Grad (skraćeni naziv KP "KOMUS" a.d. Novi Grad) sa sjedištem u Novom Gradu, ulica Njegoševa bb.